Seguiment Educatiu

Els objectius de la Comissió de Seguiment Educatiu són promoure la difusió i seguiment de les novetats pedagògiques aprovades pel Departament d’Ensenyament, promoure la cooperació i l’intercanvi d’informació entre l’equip docent i els pares, vetllar i treballar en estreta col·laboració per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament del nostre centre.

Per portar a terme aquests objectius es treballarà en els següents àmbits:

  • Atenció a la diversitat educativa: Difusió de la normativa que l’empara així com dels diferents protocols, guies de detecció i actuació engegats des del Departament d’Ensenyament i altres estaments oficials.
  • EAP: Informació als pares de les seves competències i dels recursos disponibles per l’atenció dels problemes d’aprenentatge.
  • SEP: Seguiment de la seva implantació i valoracions posteriors dels docents.
  • Recull d’informació relativa a diferents projectes i eines pedagògiques que puguin donar suport i ajuda en la millora  del  nivell educatiu.
  • Coordinació AMPAS: Establir  i potenciar vincles de comunicació amb les AMPAS d’altres centres.
  • Organitzar xerrades i tallers impartits i dinamitzats per Associacions implicades en les diferents diversitats educatives.
  • Seguiment i difusió dels resultats de les proves de competències bàsiques del centre.
  • Seguiment del nivell educatiu dels alumnes en el canvi de Primària a Secundària.

La metodologia de treball d’aquesta comissió es basarà en la recerca de la informació que estigui a l’abast, valoració del seu interès general per a la comunitat educativa del centre i, divulgació de la mateixa en la pàgina web del AMPA,  una vegada consensuada i aprovada per la Junta de l’AMPA

Anuncis