Estatuts AMPA

L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes C.E.I.P Dolors Almeda està constituïda a la població de Cornellà de Llobregat i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei L’associació no té ànim de lucre.

Anuncis