convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al proper curs 2014-15.

Des del Consell Comarcal del Baix Llobregat ens han comunicat que ha estat aprovada la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al proper curs 2014-15.

Totes les famílies interessades en sol·licitar aquest ajut poden imprimir la sol.licitud adjunta amb aquest correu o recollirla a secretaria i lliurarla abans del dimecres 28 de maig al centre on estiguin matriculats el curs vinent.

L’ horari de secretaria serà el següent:

 • Dilluns: 9:15  a 14:00
 • Dimarts: 9:15 a 14:00
 • Dimecres: 9:00 a 14:00 i 15:00 a 17:00
 • Dijous: 9:15 a 14:00 i 15:00 a 17:00
 • Divendres: 9:15 a 12:45

Aquest ajut el podran sol·licitar els alumnes d’infantil i primària aportant la documentació que es sol·licita.

En el cas de germans/es matriculats en un mateix centre i que sol·licitin ajuts de menjador es podrà presentar una única sol·licitud.

 

Requisits:

  • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació especial i d’educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.
  • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i per tant, gratuït.
  • Fer ús del servei de menjador escolar. Els alumnes que presentin un alt risc social o absentisme, podran compactar l’ajut en períodes setmanals. Serà imprescindible que el centre ho comuniqui al Consell Comarcal.
  • Presentar la sol·licitud en el model corresponent i la documentació acreditativa en els terminis establerts en la convocatòria.
  • No disposar d’un llindar de renda superior a 1,8*IRSC+(1.500,00€ * (MUF-1))

 

N. persones Unitat familiar     Llindar màxim € per sol·licitar ajut

2                       15.841,91
3                       17.341,91
4                       18.841,91
5                       20.341,91
6                       21.841,91
7                       23.341,91

 • No disposar d’un volum de negoci superior a 155.000,00€ calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
 • Podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual i, en el seu cas, la renda bàsica de emancipació, no

superi 1.700,00€.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l’import de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2013.

Càlcul de la renda unitat familiar:

Es consideren membres computables per al càlcul de la renda familiar: Els progenitors, si escau,
el/la tutora o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre 2013 o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no
convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerarà membre
computable la persona maltractadora, d’acord amb la Llei 5/2008,de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

En cas de guardes compartides, es tindran en compte els ingressos dels pares o tutors del/s sol·licitants.

El càlcul la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la consulta a l’Agencia
tributària i de les pensions no contributives.

El Consell Comarcal mitjançant les dades de l’agencia tributària determinarà la renda dels membres
computables que hagin presentat la declaració per impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la següent manera:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2009-2012, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2009-2010-2011 i 2012 a integrar a la base de l’estalvi.

Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de la liquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no han presentat la declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit i del resultat obtingut es restaran els pagaments efectuats a compte.

Solicitud per a les famílies

Anuncis